Domov pro seniory Jesenec - Index
Svátek má: Sbírej toner

TOPlistNÁVŠTĚVY POVOLENY S PODMÍNKAMI


I nadále umožněn kontakt rodinných příslušníků přes Skype
(více informací v aktualitách)


Informace ke koronaviru


O domově...

Po kliknutí sem můžete shlédnout krátké video o našem Domově.

    Domov pro seniory Jesenec je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ten rozhoduje o jejím zřízení, založení, reorganizaci nebo zrušení. Zařízení s nynějším právním statutem vzniklo s účinností od 1.1.2004, zřízeno bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje rozhodnutím č.j. 2/UZ/20/31/2003 a to dne 18.  prosince 2003. Je zapsáno u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložce číslo 1432. Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby v intencích ustanovení § 35 a 49 zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Souběžně poskytuje v souladu s ustanovením § 11, odst.  1 zákona č.  20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů také zdravotní péči a to jako péči ošetřovatelskou a rehabilitační. Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny, v úplném znění č.j.  8/UZ/4/37/2009 ze dne 10.3.2009, se svěřeným nemovitým majetkem v obci Jesenec, katastrální území Jesenec, stavby č.p.  1, na parcele 31, č.p.  2, parcela 30, č.p.  10, parcela 28/2 a dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím, třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. Také tyto svěřené pozemky jsou v obci Jesenec v jejím katastrálním území. Zřizovatel také předal příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu využití ostatní majetek podle inventury k 31.12.2003.
    Sociální služba však byla v našem zařízení poskytována i v minulosti. Zámecký areál, který byl předchozími vlastníky využíván jako letní sídlo nebo i k trvalému bydlení, byl v roce 1932 spolu s přilehlým parkem a hospodářským dvorem zakoupen Sestrami sv.  Františka v Kojetíně. Následující rok přešel objekt do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně. V zámku byl v tomto období zřízen zaopatřovací ústav sv.  Liboria v Jesenci. V roce 1960 přešel ústav pod správu státu, přičemž službu zde sestry Dominikánky vykonávaly až do roku 1974. Po roce 1989 byl majetek kongregaci navrácen, zařízení bylo zřizováno Sociálními službami, příspěvkovou organizací se sídlem v Prostějově, které si budovu k tomuto účelu pronajímaly. S účinností ode dne 1.1.2004 přešly zřizovatelská práva na Olomoucký kraj, který byl rovněž nájemcem objektu. V  prosinci 2006 se zřizovatel - Olomoucký kraj - stal na základě kupní smlouvy vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci Domov pro seniory Jesenec byl nemovitý majetek svěřen do správy.
    Sociální služba je v zařízení zajišťována zaměstnanci, kteří splňují odborné požadavky stanovené zákonem. Maximální kapacita zařízení je stanovena pro 75 osob.
    V areálu slouží mimo budov s ubytovací kapacitou k relaxaci a odpočinku uživatelů také přilehlý park, dvůr a zahrady.