Domov pro seniory Jesenec - Zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Zpracovávání osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

     Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 4, písmeno j, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon“) subjektem, který zpracovává osobní údaje, provádí zpracování a odpovídá za něj. S ohledem na ustanovení § 18, odst. 1, písm. b) „Zákona“ není subjekt Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, povinen písemně oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracovávání těchto osobních údajů, neboť v souladu s ust. § 18, odst. 1, písmeno b) „Zákona“, neboť jejich zpracování je třeba k uplatnění práv a povinností subjektů údajů, vyplývajících ze zvláštního zákona. V souladu s odst. 2 tohoto ustanovení „Zákona“ je správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b) povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Informace o správci:
Název organizace: Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Jesenec 1
798 53
IČO organizace: 71197702
Bankovní spojení: 19-2121800257/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a
Olomouc 779 11

Kontaktní osoba:
Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Ředitelka: Bc. Zuzana Bratterová, LLM

Kontaktní adresa:
Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM
798 53 Jesenec
Telefon: 582 396 922
582 396 890
E-mail: reditel@ddjesenec.cz

Účely zpracování:
     Osobních údajů je třeba k uplatnění práv a povinností subjektů údajů při poskytování pobytové sociální služby dle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách – tedy jejich zpracování vyplývá ze zvláštních zákonů.


Kategorie osobních údajů:
  • Adresa a identifikační údaje
  • Citlivé údaje
  • Popisné údaje

Rozsah zpracování osobních údajů:
     Pouze v nezbytném rozsahu a pouze k účelu pro poskytování sociální služby, osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektu údajů:

  • Klienti domova
  • Zaměstnanci domova
  • Další osoby, podílející se na poskytování sociální služby (dobrovolníci, osoby vykonávající studentskou praxi)

Citlivé údaje:
     Domov zpracovává pouze citlivé údaje, vypovídající o zdravotním stavu subjektu údajů (v souvislosti s výkonem ošetřovatelské péče u klientů a v souvislosti se zjišťováním zdravotní způsobilosti k výkonu povolání vybraných kategorií zaměstnanců dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění).

Zdroje osobních údajů:
     Domov získává osobní údaje přímo od subjektů údajů a z jiných zdrojů (lékařské zprávy).

Způsob zpracování osobních údajů:
     Osobní údaje jsou zpracovávány pouze manuálně (vlastními zaměstnanci) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci).

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace prohlašuje, že nezpracovává osobní údaje prostřednictvím kamerového systému.