Domov pro seniory Jesenec - Poslání a cíle domova - veřejný závazek
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Poslání a cíle domova - veřejný závazek


Poslání domova

     Posláním Domova důchodců Jesenec, p.o. je poskytnout pobytovou službu, podporu, pomoc a péči (sociální a ošetřovatelskou) naší cílové skupině.
     Podporujeme Uživatele v soběstačnosti, respektujeme přitom jedinečnost každého člověka. Uživatelům pomáháme prožít v rámci svých možností a schopností důstojný a hodnotný život v klidném a bezpečném prostředí.


Cíle služby

I. Dlouhodobým cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora Uživatelů v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb.

Tento dlouhodobý cíl je naplňován:

  • Kvalitní péčí o uživatele;
  • Podporou důstojného a plnohodnotného života;
  • Respektováním individuality uživatele;
  • Podporou kvalitních mezilidských vztahů.

Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou:
  • Efektivní hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku;
  • Revitalizace parku za pomocí takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody - tedy ozdravěním původní výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest);
  • Zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras navštěvuje oblast;
  • Mapovaní možnosti využití alternativních zdrojů energie;
  • Zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby.

II. Krátkododobé cíle pro rok 2016 poskytované sociální služby:

Zlepšit kvalitu bydlení, prostředí a podmínek poskytování sociální služby.

1. Odstraňování bariér
   a) modernizace sociálně hygienického zařízení pro klienty:
      - bezbariérová koupelna oddělení I.
      - bezbariérová koupelna pro uživatele se sníženou mobilitou a závěsné WC pro ženy V. oddělení
   b) nájezd u pokoje č. 8 oddělení I.
   c) vybudování výtahu na oddělení III.
2. Snižování kapacity lůžek na pokoji
   a) rozdělení stávajících pokojů na dva pokoje oddělení V., I. a oddělení II pokoj číslo 9.
3. Zkvalitnění bydlení uživatelů
   a) dovybavení pokojů zrcadly a nástěnnými hodinami,
   b) respektovat přání uživatelů zvolit si barvu výmalby na pokoji.
4. Udržování kvality stravy
   a) umožnit účast uživatelů i v roce 2016 na stravovací komisi.
5. Udržování kvality stravy
   a) udržení stávající nabídky volnočasových aktivit s ohledem na skladbu uživatelů, přání uživatelů a možností poskytovatele.
6. Zkvalitnění podmínek pro poskytování sociální služby
   a) zbudování nové šatny/převlékárny nebo skladových prostor, dle potřeby.
   b) nové sociálně-hygienické zázemí v areálu za budovou III
      - zbudování sprchy pro personál
      - WC pro uživatele využívající sportovně-relaxační areál
   c) úprava teploty a vlhkosti vzduchu v provozních místnostech pomocí klimatizace
   d) vybudování izolačního bloku pro infekční a zhoršené zdravotní stavy, včetně sociálního zařízení.
7. Zvyšování odbornosti personálu
   a) výběr vzdělávacích programů zaměstnanců dle potřeb organizace a aktuální skladby uživatelů.

Opatření dlouhodobého a hlavního cíle a další strategické cíle organizace jsou součástí každoročního Plánu činností pro běžný rok, který je každoročně vyhodnocován.

Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji:
  1. Zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok
  2. Hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby
  3. Dotazníky spokojenosti


Cílová skupina

     Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří se ocitli z důvodu věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci.

Věkovou strukturu tvoří:
     - mladší senioři (60-80 let)
     - starší senioři (nad 80 let)


Zásady poskytované služby

Domov si stanovil tyto zásady, důležité pro kvalitní a etický výkon služby:
1. Individuální přístup k uživatelům
2. Respektování lidských práv a svobod
3. Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a nezbytné míry péče
4. Rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům
5. Spolupráce s rodinami uživatelů
6. Důraz na týmovost, odbornost a kvalitu personálu a jejich zvyšování