Domov pro seniory Jesenec - Užitečné odkazy a legislativa
Svátek má: Sbírej toner

TOPlist

Užitečné odkazy a legislativa


Odkazy

    Olomoucký kraj
    Ministerstvo práce a sociálních věcí
    Obec Jesenec
    Město Konice
    CPKP Přerov
    Ústavní soud ČR
    Veřejný ochránce práv


Legislativa obecná

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • Zákon č. 2/1993 Sb., usnesení o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 349/1999 Sb, o veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 129/2000 Sb, o krajích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Legislativa speciální

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách